กทม.สนทนา ดื่มไม่อดีต a สาม ทุ่ม-ก็เก็บในตลาดเงื่อนไขอีก ‘ผับบาร์-อาบอบนวด’ยังปิด

[ad_1]

กทม.ออกประกาศ ดื่มในร้านไม่อดีต a สาม ทุ่ม-ก็เก็บในตลาดเงื่อนไขอีกต้องเข้ารับการตรวจประเมิน ชิ้นหนึ่ง ‘ผับบาร์-อาบอบนวด-คาร์โอเกะ-ร้านเกม-สนามม้า’ยังปิด

ดาวน์โหลด slotxo

เมื่อวันที่ สามสิบ ต.ค.หกสิบสี่ บนศาลาว่าการกทม. ในการประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อกรุงเทพมหานคร ครั้งที่ 31 บนประชุมมีมติเห็นชอบประกาศกรุงเทพมหานคร เรื่องสั่งปิดสถานที่เป็นการชั่วคราว (ฉบับที่ a 4สิบห้า) ดาวน์ฝูง slotxo ตามที่ชั้นหนึ่ง เป็น 0บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ซื้อแล้วแล้วคำสั่งกำหนดให้กทม.เป็นพื้นที่นำร่องด้านการท่องเที่ยว และมีการกำหนดมาตรการควบคุมแบบบูรณาการในพื้นที่นำร่องด้านการท่องเที่ยวเพิ่มเติม

คณะกรรมการ ฯ จึงเห็นชอบให้ก็เก็บในตลาดมาตรการผ่อนคลายสถานที่โดยไม่ก็เก็บในตลาดการพิจารณาใด ๆสามารถเปิดดำเนินการหรือทำกิจกรรมบางอย่างได้ โดยต้องปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโรคที่ทางราชการกำหนด และมาตรการป้องกันการติดเชื้อแบบครอบจักรวาล (Universal Prevention) โดยเคร่งครัด รวมทั้งต้องมีมาตรการปลอดภัยสำหรับองค์กร (Covid Free Setting) โดยเริ่มตั้งแต่วันที่ 1 – สามสิบ พ.ย.นี้ หรือจนกว่าจะมีประกาศเปลี่ยนแปลง

นอกจากนี้ ตามคณะกรรมการโรคติดต่อกรุงเทพมหานคร ซื้อแล้วร่วมกันพิจารณาและมีความห่วงใยในการเปิดให้บริการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในร้านอาหาร และเพื่อเป็นการสร้างความเชื่อมั่นให้แก่นักท่องเที่ยวและประชาชน จึงขอให้ผู้ประกอบการร้านจำหน่ายอาหารหรือเครื่องดื่มดำเนินการปรับปรุงสถานประกอบการให้สอดคล้องกับวิถีชีวิตใหม่ เพื่อยกระดับมาตรฐานอุตสาหกรรมท่องเที่ยว และเข้ารับการตรวจประเมินความพร้อมมาตรฐานความปลอดภัยด้านสุขอนามัย SHA รวมทั้งเคร่งครัดช่วงเวลาการให้บริการให้เก็บภายในเวลา 21.00 น. ตามที่ผู้ซื้อแล้วรับมอบหมาย

สำหรับสถานที่บนสามารถเปิดดำเนินการได้ กอด สถานรับเลี้ยงเด็ก ชั้นหนึ่ง เป็น 0พัฒนาเด็กเล็ก ชั้นหนึ่ง เป็น 0เด็กพิเศษ โดยไม่ก็เก็บในตลาดการพิจารณาใด ๆสำนักอนามัย กทม. พิจารณาเปิดตามความเหมาะสม ชั้นหนึ่ง เป็น 0ดูแลผู้สูงอายุ (ผู้รับบริการและเจ้าหน้าที่ซื้อแล้วรับวัคซีนครบ และมีการสุ่มตรวจเจ้าหน้าที่ทุกสัปดาห์) ร้านอาหาร/เครื่องดื่มทั่วไป เปิดให้บริการตามเวลาปกติ อย่างไรก็ตามช่วยคุณบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ซื้อแล้วเฉพาะร้านที่ผ่านมาตรฐาน SHA ของททท. และไม่เคยเกินเวลา 21.00 น. ร้านสะดวกซื้อ ตลาดสด ตลาดนัด เปิดให้บริการได้ตามเวลาปกติ

ห้องสมุด พิพิธภัณฑ์ทุกประเภท เปิดได้ โดยผู้เพื่อใช้ของบริการงดบริโภคอาหารหรือเครื่องดื่ม และงดการจัดกิจกรรม โรงภาพยนตร์ เปิดได้โดยจำกัดจำนวนผู้เพื่อใช้ของบริการไม่เกินร้อยละ เจ็ดสิบห้า ของจำนวนที่นั่งสถานเสริมความงาม ร้านเสริมสวย ทำเล็บ ร้านสัก เปิดให้บริการผ่านการนัดหมาย (ร้านสัก เฉพาะผู้รับบริการต้องได้รับวัคซีนครบ หรือมีผลตรวจ RT-PCR หรือผล ATK ในระยะเวลา เจ็ดสิบสอง ชม.)

สปา นวดแผนไทย โดยไม่ก็เก็บในตลาดการพิจารณาใด ๆบริการเฉพาะนัดหมาย (เฉพาะการให้บริการประเภทใช้น้ำ ผู้รับบริการต้องได้รับวัคซีนครบ หรือมีผลตรวจ RT-PCR หรือผล ATK ในระยะเวลา เจ็ดสิบสอง ชม.)

สวนสาธารณะ ลานกีฬา สนามกีฬา สระน้ำ กิจกรรมทางน้ำ เปิดได้ เฮลท์คลับ/สุขภาพ ติดตามตามมาตรการป้องกันโรคโดยเคร่งครัด หากมีการอบตัวหรืออบไอน้ำ ผู้รับบริการต้องได้รับวัคซีนครบ หรือมีผลตรวจ RT-PCR หรือผล ATK ในระยะเวลา เจ็ดสิบสอง ชม.)

การใช้สนามกีฬาเพื่อการแข่งขัน ผู้เข้าชมต้องได้รับวัคซีนครบ หรือมีผลตรวจ RT-PCR หรือผล ATK ในระยะเวลา เจ็ดสิบสอง ชม. ที่พัก ชั้นหนึ่ง เป็น 0แสดงสินค้า ชั้นหนึ่ง เป็น 0ประชุม เปิดได้โดยห้ามบริโภคเครื่องดื่มที่ก็เก็บในตลาดแอลกอฮอล์ จัดให้ก็เก็บในตลาดช่วงเวลาพักระบายอากาศ เตรียมอาหารแบบแยกเป็นชุด

ร้านค้าปลีก คอมมูนิตี้มอลล์ เปิดได้ตามปกติ อย่างไรก็ตามงดกิจกรรมที่พื้นที่เกิดความแออัด โรงมหรสพ โรงละคร ต้องแจ้งขอเปิดดำเนินการต่อสำนักอนามัย กทม. โรงเรียนสอนมวย ศิลปะการต่อสู้ (เฮลท์คลับ) สถาบันลีลาศ ต้องแจ้งขอเปิดดำเนินการต่อสำนักอนามัย กทม.

จุดโดยไม่ก็เก็บในตลาดการพิจารณาใด ๆบริการควบคุมน้ำหนัก ชั้นหนึ่ง เป็น 0พระเครื่อง สนามพระเครื่อง สวนสัตว์ จุดจัดแสดงสัตว์ เปิดได้ จุดโดยไม่ก็เก็บในตลาดการพิจารณาใด ๆบริการห้องประชุม ห้องจัดเลี้ยง เปิดได้โดยห้ามบริโภคเครื่องดื่มที่ก็เก็บในตลาดแอลกอฮอล์ จัดให้ก็เก็บในตลาดช่วงเวลาพักระบายอากาศ เตรียมอาหารแบบแยกเป็นชุดและสนามเด็กเล่น เครื่องเล่น โดยไม่ก็เก็บในตลาดการพิจารณาใด ๆสำนักงานเขตพื้นที่พิจารณาอนุญาตตามความเหมาะสม

สำหรับสถานที่/กิจการที่สามารถเปิดได้ภายใต้มาตรการที่ทางราชการกำหนดและมาตรการป้องกันการติดเชื้อแบบครอบจักรวาล (Universal Prevention) โดยเคร่งครัด รวมทั้งต้องมีมาตรการปลอดภัยสำหรับองค์กร(Covid Free Setting) ก็เก็บในตลาดดังนี้

สถานประกอบกิจการอาบน้ำ อบไอน้ำ อบสมุนไพร (ผู้รับบริการต้องได้รับวัคซีนครบ หรือมีผลตรวจ RT-PCR หรือผล ATK ในระยะเวลา เจ็ดสิบสอง ชม.) สวนน้ำ สวนสนุก

สำหรับสถานที่ซึ่งยังคงให้ปิดดำเนินการ ซื้อแล้วแก่ สถานบันเทิง ผับ บาร์ คาราโอเกะ อาบอบนวด ร้านเกม ร้านอินเทอร์ออนไลน์ ตู้กิจกรรมกีฬา สนามชนไก่ สนามซ้อมชนไก่ สนามชนโค สนามกัดปลา และสนามม้า รวมทั้งห้ามการจัดกิจกรรมรวมกลุ่มบุคคลเกิน 1,000 ปัจเจก’ จนถึงได้รับอนุญาตจากสำนักอนามัย กทม.

[ad_2]

หนังออนไลน์