กรมที่ดินเฮ ปรับปรุงงานศูนย์ราชการสะดวกประสบความสำเร็จ 76 ที่

ที่ทำการที่ดินปรับปรุงงานบริการประชาชนจนได้รับการยืนยันมาตรฐานการให้บริการของศูนย์ราชการสบาย (GECC) รายปี พ.ศ. 2564 ปริมาณ 76 ที่

 

สำนักงานที่ดินพัฒนางานบริการ

เมื่อวันที่ เดือนกันยายน นายนิสิต จันทร์สมวงศ์ อธิบดีกรมที่ดิน กล่าวมาว่า รัฐบาลมีนโยบายให้ทุกกระทรวง กรม รวมทั้งจังหวัด แล้วก็รัฐวิสาหกิจที่เกี่ยวโยง กำหนดให้มี ศูนย์ราชการสบาย (Government Easy Contact Center : GECC) เพื่อเป็นหน่วยงานที่ให้บริการพสกนิกรที่เน้นการดูแลเกี่ยวกับความสะดวก โดยมีมาตรฐานระบบงาน เชื่อมโยงการทำงานด้วยกัน Popza24 มอบบริการด้วยความบริสุทธิ์ใจ ให้ราษฎรได้รับความสบาย เร็วทันใจ และก็เข้าถึงง่าย ประชากรมีความพอใจต่อบริการของภาครัฐ กรมที่ดินมีหน่วยให้บริการประชาชน เป็นต้นว่า ที่ทำการที่ดินซึ่งกระจัดกระจายอยู่ทั่วทั้งประเทศปริมาณ 461 ที่ ในแต่ละปีจะให้บริการพลเมืองมากยิ่งกว่า 12 ล้านรายคิดเงินรายได้ให้กับเมืองในแต่ละปีมากยิ่งกว่า 100,000 ล้านบาท ด้วยเหตุผลดังกล่าว เพื่อผลักดันให้ที่ทำการที่ดินทุกหัวระแหงได้มีการความก้าวหน้าบริการที่มีคุณภาพ รวมทั้งสร้างความมั่นใจให้แก่พสกนิกรกรมที่ดินก็เลยได้นำแนวนโยบายของรัฐบาล และก็กระทรวงมหาดไทย มาเป็นแถวทางในการปรับแก้และก็ปรับปรุงระบบการให้บริการให้เป็นไปตามวิถีทางของศูนย์ราชการสบาย (GECC) ภายใต้วิธีการ 3 ด้าน 

  1. ด้านสถานที่ เข้าถึงง่ายและก็สบายสำหรับการติดต่อ ไม่สร้างภาระหน้าที่แก่พลเมือง โดยมีเครื่องอำนวยความสะดวก ยกตัวอย่างเช่น มีห้องอาบน้ำสะอาด ถูกสุขลักษณะ มีทางลาดอำนวยความสะดวกสำหรับผู้ทุพพลภาพ สถานที่จอดรถพอเพียง มีศูนย์บริการข่าวสาร Free Wifi มีจุดบริการคนชรา พระสงฆ์แล้วก็ผู้ทุพพลภาพ เป็นกรณีพิเศษด้าน
  2. เจ้าหน้าที่ มีจิตบริการ (Service Mind) การบริการมีคุณภาพ รวมทั้งมีคุณภาพ มีข้าราชการพอเพียงต่อการให้บริการราษฎร มีการจัดฝึกหัดข้าราชการ รวมทั้งมีการประเมินการกระทำงานของข้าราชการ
  3. ด้านงานที่ให้บริการ ตอบสนองในสิ่งที่ต้องการ กรรมวิธีการขอรับบริการไม่ยุ่งยาก ไม่สลับซับซ้อน มีความง่าย รวมทั้งมีมาตรฐานสำหรับเพื่อการบริการพลเมือง ตัวอย่างเช่น การให้บริการผ่านแอปพลิเคชัน E-Qlands สำหรับเพื่อการนัดพบขึ้นทะเบียนและก็รังวัดล่วงหน้า การค้นหาประกาศออนไลน์ผ่านระบบ E–Lands Announcement มีระบบระเบียบ [email protected] สำหรับให้ราษฎรติดตามงาน แล้วก็มีมาตรฐานเวลา ที่แน่ชัด ฯลฯ

กระทรวงมหาดไทย โดยกรมที่ดิน ได้สนองตอบแนวนโยบายของรัฐบาลโดยยึดพสกนิกรเป็นศูนย์กลางและก็มุ่งยกฐานะการบริการสามัญชนอย่างสม่ำเสมอ ก็เลยได้วางนโยบายให้ทุกที่ทำการที่ดินทั่วทั้งประเทศ เปลี่ยนแปลงที่ทำการไปสู่มาตรฐานศูนย์ราชการสบาย ซึ่งในปี 2564 คณะกรรมการอำนวยการ ศูนย์ราชการสบายได้มีประกาศรับสมัครรองมาตรฐานการให้บริการของศูนย์ราชการสบาย (GECC) รายปี พุทธศักราช 2564 มีที่ทำการที่ดินได้รับการยืนยันมาตรฐานฯ ปริมาณ 76 ที่ แบ่งเป็น รางวัลระดับเยี่ยม (โล่สีทองคำปริมาณ ที่ อย่างเช่น ที่ทำการที่ดินจ.ชลบุรีสาขาศรีราชา รางวัลระดับรุ่งโรจน์ (โล่สีเงินปริมาณ ที่ ตัวอย่างเช่น ที่ทำการที่ดินจ.ชลบุรีสาขาบางละมุง และก็ที่ทำการที่ดินจังหวัดเชียงใหม่ สาขาสารภี รวมทั้งรางวัลระดับฐานราก (โล่สีฟ้าอีกปริมาณ 73 ที่

กรมที่ดิน มีความมุ่งมั่นที่จะปรับปรุงอย่างสม่ำเสมอให้ที่ทำการที่ดินอีกทั้ง 461 ที่ทั่วราชอาณาจักร ได้รับการยืนยันมาตรฐานการให้บริการของศูนย์ราชการสบาย (GECC) เพื่อมุ่งสู่ความเป็นสุดยอดด้านการบริการให้มีมาตรฐานในระดับสากล