ราชกิจจาฯประกาศ ยกเลิก 7 ประเทศ จากการเป็นเขตโรคติดต่ออันตรายโควิด19

ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ ประกาศกระทรวงสาธารณสุข ยกเลิกท้องที่นอกราชอาณาจักรที่เป็นเขตติดโรคติดต่ออันตราย โควิด 19 รวม 7 ประเทศ

ประกาศฉบับดังกล่าวระบุว่า ด้วยสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด 19(Coronavirus Disease 2019(COVID-19)) ทั่วโลกมีแนวโน้มลดลง และความเสี่ยงที่ท้องที่นอกราชอาณาจักร จะเป็นแหล่งแพร่ของโรคมีน้อยลงและมีความใกล้เคียงกัน slotxo

ประกอบกับการได้รับวัคซีนป้องกันโรคโควิด 19 ของประชาชนในราชอาณาจักรมีความครอบคลุมมากขึ้น ซึ่งส่งผลให้ประชาชนมีภูมิคุ้มกันโรคเพิ่มขึ้นตามไปด้วย อีกทั้งผู้เดินทางเข้ามาในราชอาณาจักรส่วนใหญ่ล้วนได้รับวัคซีนป้องกันโรคโควิด 19 แล้ว ดังนั้น เพื่อให้สอดคล้องกับมาตรการของประเทศไทยในการเปิดรับผู้เดินทางจากทั่วโลก และเพื่อให้การป้องกันและควบคุมโรคโควิด 19 ที่อาจจะเข้ามาในราชอาณาจักรมีความเหมาะสมกับสถานการณ์ปัจจุบัน

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข โดยคำแนะนำของคณะกรรมการด้านวิชาการ จึงเห็นสมควรให้มีการประกาศยกเลิกสาธารณรัฐอิตาลี (Italian Republic) สาธารณรัฐอิสลามอิหร่าน (Islamic Republic of Iran) มาเลเซีย (Malaysia) ราชอาณาจักรกัมพูชา (Kingdom of Cambodia)

สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว (Lao People’s Democratic Republic) สาธารณรัฐอินโดนีเซีย (Republic of Indonesia) และสาธารณรัฐแห่งสหภาพพม่า (Republic of the Union of Myanmar)

จากการเป็นท้องที่นอกราชอาณาจักรที่เป็นเขตติดโรคติดต่ออันตราย กรณีโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด 19 (Coronavirus Disease 2019 (COVID-19)) ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป