สั่งเข้ม สนามบิน-แอร์เวย์ ตรวจคนเคร่งครัด เอกสารไม่ครบห้ามขึ้นเครื่อง – ข่าวสาร

[ad_1]

กพท. ออกประกาศเข้ม สนามบิน-แอร์เวย์ ตรวจผู้โดยสารเคร่งครัด อุณหภูมิยอดเยี่ยมกว่า 37.a สาม องศาเซลเซียส-เอกสารไม่ครบห้ามขึ้นเครื่อง ก็สามารถเข้าถึงได้ผล 1 พ.ย. เป็นต้นไป

เว็บสล็อตแตกง่าย
เมื่อวันที่ ยี่สิบเก้า ต.ค. 2564 สำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย ออกประกาศเรื่อง แผนปฏิบัติการสำหรับผู้ดำเนินการสนามบินและผู้ดำเนินการเดินอากาศในเส้นทางการบินภายในประเทศ ในระหว่างสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19)(ฉบับที่ แปด)

ตามที่ได้รับแล้วประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินในทุกเขตท้องที่ทั่วราชอาณาจักร เริ่มต้นจากวันที่ 26 มี.ค. พ.ศ. 2563 และต่อมาได้ขยายระยะเวลาการบังคับใช้ประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินดังกล่าวออกไปต่อเนื่องจนถึงปัจจุบัน เว็บสล็อตแตกง่าย และจะก็สามารถเข้าถึงได้ข้อกำหนดออกตามความในมาตรา 9 แห่ง พ.ร.ก.การบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 รวมถึงคำสั่งศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ออกมาใช้บังคับอย่างต่อเนื่องเพื่อกำหนดแนวทางในการบังคับใช้มาตรการควบคุมแบบบูรณาการ ในการบริหารจัดการและเตรียมความพร้อมในการป้องกันการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) นั้น

เพื่อเป็นการดำเนินมาตรการเฝ้าระวังป้องกันโรคที่สอดคล้องกับข้อกำหนดและคำสั่งดังกล่าวที่ก็สามารถเข้าถึงได้ผลบังคับใช้เก็บในขณะนี้ สำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทยจึงออกประกาศกำหนดแนวปฏิบัติ ดังนี้

ข้อ 1 จะไม่เป็นหนึ่งในการพิจารณายกเลิก
(1) ประกาศสำนักงานบินพลเรือนแห่งประเทศไทย เนื้อหาเรื่อง แนวปฏิบัติสำหรับผู้ดำเนินการสนามบินและผู้ดำเนินการเดินอากาศในเส้นทางการบินภายในประเทศในระหว่างสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) (ฉบับที่ 5) สื่อสาร ณ วันที่ ยี่สิบเก้า ส.ค. พ.ศ. 2564

(ทั้งสอง) ประกาศสำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย เนื้อหาเรื่อง แนวปฏิบัติสำหรับผู้ดำเนินการสนามบินและผู้ดำเนินการอากาศในเส้นทางการบินภายในประเทศในระหว่างสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) (ฉบับที่ 6) สื่อสาร ณ วันที่ ยี่สิบเก้า ก.ย. พ.ศ. 2564

(a สาม) ประกาศสำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย เนื้อหาเรื่อง แนวปฏิบัติสำหรับผู้ดำเนินการสนามบินและผู้ดำเนินการอากาศในเส้นทางการบินภายในประเทศในระหว่างสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) (ฉบับที่ 7) สื่อสาร ณ วันที่ 18 ต.ค. พ.ศ. 2564

ข้อ ทั้งสอง ประกาศนี้จะไม่เป็นหนึ่งในการพิจารณาใช้บังคับแก่เที่ยวบินภายในประเทศ (Domestic Flight) บนไม่แน่นอนหนึ่งในการพิจารณาบริการผู้โดยสาร (Passenger Flight) อย่างไรก็ตามเพียงผู้เดียว ทั้งนี้ จะไม่รวมถึงเที่ยวบินของอากาศยานส่วนบุคคล

ข้อ a สาม ห้ามมิจะไม่เป็นหนึ่งในการพิจารณาผู้ดำเนินการเดินอากาศปฏิบัติการบินรับส่งผู้โดยสารออกจากพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด (โลกสีแดงเข้ม) ยกเว้นเป็นเที่ยวบินขนส่งผู้โดยสารที่ก็สามารถเข้าถึงได้ความจำเป็นที่จะ โดยผู้โดยสารนั้นจะต้องดำเนินการตามเกณฑ์บนกำหนดไว้ในเงื่อนไขการเดินทางเข้าและออกของจังหวัดจุดหมายปลายทาง โดยมีเอกสารการได้รับวัคซีนครบเกณฑ์บนกำหนดไว้ เป็นตัวอย่าง เอกสารแสดงผลการตรวจหาเชื้อโควิด-19 โดยวิธี RT-PCR หรือ Antigen Test Kit (ATK) หรือเอกสารรับรองว่าเป็นผู้เคยติดเชื้อมาไม่อดีต เก้าสิบ เวลา หรือเอกสารรับรองว่าเป็นผู้ผ่านการกักตัวตามมาตรการที่ทางภาครัฐกำหนดแล้ว เป็นต้น

ข้อ สี่ จะไม่เป็นหนึ่งในการพิจารณาผู้ดำเนินการสนามบินและผู้ดำเนินการอากาศที่จะไม่เป็นหนึ่งในการพิจารณาบริการผู้โดยสารในห้วงเวลานี้ ปฏิบัอยู่ังนี้

(1) สำหรับเขตพื้นที่ควบคุมสูงสูดและเข้มงวด (โลกสีแดงเข้ม) จากการจำแนกพื้นที่โอกาสที่เกิดขึ้นตามคำสั่งศูนย์บิหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ซึ่งได้รับการยกเว้นตามบัญชีรายชื่อพื้นที่นำร่องด้านการท่องเที่ยว แนบท้ายคำสั่งศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ผู้ดำเนินการเดินอากาศสามารถปฏิบัติการบินได้โดยไม่จำกัดช่วงเวลา ซึ่งสอดคล้องกับการบริการขนส่งสาธารณะประเภทอื่นที่ดำเนินการตามข้อกำหนดและข้อปฏิบัติเดียวกัน

(ทั้งสอง) จะไม่เป็นหนึ่งในการพิจารณามีจำนวนผู้โดยสารได้ตามความจุของอากาศยานที่เพื่อใช้ของในการทำการบินเที่ยวบินนั้นๆ และข้อเสนอผู้ดำเนินการเดินอากาศพิจารณาการจัดที่นั่งในห้องโดยสารอย่างเหมาะสม โดยให้เป็นไปตามมาตรการที่กระทรวงสาธารณสุขกำหนด อันจะมีส่วนช่วยในการป้องกันควบคุมโรค

(a สาม) จะไม่เป็นหนึ่งในการพิจารณาผู้ดำเนินการเดินอากาศทำการประชาสัมพันธ์จะไม่เป็นหนึ่งในการพิจารณาผู้โดยสารทราบถึงมาตรการเข้า/ออกของจังหวัดปลายทาง รวมถึงการแจ้งความจำเป็นในการเดินทางผ่านเว็บไซต์ https://covid-19.in.th/ ก่อนการเดินทาง

(สี่) จะไม่เป็นหนึ่งในการพิจารณาผู้ดำเนินการเดินอากาศตรวจสอบเอกสารสำคัญของผู้โดยสารตามมาตรการป้องกันโรคของจังหวัดปลายทางอย่างเคร่งครัด ในกรณีการเดินทางออกนอกพื้นที่จังหวัดนำร่องด้านการท่องเที่ยว (Sandbox) ไปยังพื้นที่จังหวัดอื่นภายในราชอาณาจักร หากตรวจสอบแล้วพบว่าเป็นผู้โดยสารที่เข้ามาในราชอาณาจักรภายใต้โครงการพื้นที่จังหวัดนำร่องด้านการท่องเที่ยว จะไม่เป็นหนึ่งในการพิจารณาตรวจสอบหลักฐานการพำนักอยู่ในพื้นที่จังหวัดนำร่องด้านการท่องเที่ยวให้เป็นไปตามมาตรการก่อนเดินทางออกจากราชอาณาจักร หากเอกสารไม่ถูกต้องหรือไม่ครบถ้วน ผู้โดยสารอาจถูกปฏิเสธการเดินทางได้โดยเงื่อนไขการเดินทางเข้าและออก และมาตรการคควบคุมโรคของแต่ละจังหวัด สามารถตรวจสอบได้จากเว็บไซต์อย่างเป็นทางการของศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด-19 กระทรวงมหาดไทย (ศบค.มท.) ที่ https://www.moicovid.com/

[ad_2]

หนังออนไลน์