สายออมห้ามพลาด! เงินฝากออมสินเผื่อเรียกพิเศษ 11 ดอกเบี้ย 0.45% ต่อปี ปลอดภาษี

เช็กเงื่อนไขเงินฝากออมสิน เผื่อเรียกพิเศษ 11 ดอกเบี้ย 0.45% ต่อปี ปลอดภาษี จ่ายดอกเบี้ยเมื่อครบ 11 เดือน ใครสมัครได้บ้าง

สายออมห้ามพลาด! เงินฝากออมสินเผื่อเรียกพิเศษ 11 ดอกเบี้ย 0.45% ต่อปี ปลอดภาษี

ธนาคารออมสิน ออกผลิตภัณฑ์เงินฝากเผื่อเรียกพิเศษ 11 โดยมีจุดเด่น และรายละเอียดเงื่อนไขดังนี้

จุดเด่น

เก็บเงินไว้ใช้จ่ายทั่วไป เพื่อผลตอบแทนเพื่อเป็นหลักประกัน และเงินสำรองในอนาคต ให้คุณได้ควบคุมการใช้เงินได้มากขึ้น อุ่นใจยิ่งขึ้นกว่าเดิม กับบริการเงินฝากเผื่อเรียกพิเศษ ที่คุณยังคงเก็บออม และใช้จ่ายได้เมื่อคุณต้องการ พร้อมยังได้รับผลตอบแทน ที่น่าพึงพอใจ บุคคลธรรมดาไม่หักภาษี sexygaming

 • เก็บเงินไว้ใช้จ่ายทั่วไป
 • ฝากเพิ่มครั้งละไม่ต่ำกว่า 1,000 บาท
 • ถอนเงินเท่าใดก็ได้
 • คำนวณดอกเบี้ยเป็นรายวันจากยอดเงินฝาก

ระยะเวลารับฝาก

 • ตั้งแต่วันที่ 1-30 มิ.ย.65

เงื่อนไขการถอน

 • ถอนเท่าใดก็ได้

อัตราดอกเบี้ย

 • ดอกเบี้ย 0.45% ต่อปี

รายละเอียดเงินฝาก

เงื่อนไขการฝาก

 • เปิดบัญชีขั้นต่ำ 10,000 บาท
 • ฝากเพิ่มครั้งละไม่ต่ำกว่า 1,000 บาท
 • บุคคลธรรมดา และนิติบุคคลทุกประเภท ไม่จำกัดวงเงินรับฝากต่อราย
 • เมื่อฝากครบ 11 เดือน นับตั้งแต่วันที่ฝาก ธนาคาจะโอนยอดเงินฝาก และดอกเบี้ยเข้าบัญชีเงินฝากประเภทเผื่อเรียกที่เป็นบัญชีคู่โอนที่ผู้ฝากแจ้งไว้
 • ใช้สมุดฝากเงินประเภทเผื่อเรียกพิเศษ 11 เล่มเดิมมาฝากเพิ่มได้

การคำนวณและการลงรับดอกเบี้ย

อัตราดอกเบี้ย

 • บุคคลธรรมดา ร้อยละ 0.45 ต่อปี
 • นิติบุคคลไม่แสวงหากำไร ร้อยละ 0.45 ต่อปี
 • นิติบุคคลทั่วไป ร้อยละ 0.35 ต่อปี
 • ส่วนราชการ ร้อยละ 0.35 ต่อปี
 • รัฐวิสาหกิจและองค์การของรัฐ ร้อยละ 0.35 ต่อปี
 • สถาบันการเงิน ร้อยละ 0.35 ต่อปี
 • สหกรณ์ออมทรัพย์ และสหกรณ์การเกษตร ร้อยละ 0.35 ต่อปี
 • คำนวณดอกเบี้ยเป็นรายวันจากยอดเงินฝาก
  • ลงรับดอกเบี้ยเมื่อครบกำหนดระยะเวลาฝาก โดยโอนเข้าบัญชีเผื่อเรียกที่เป็นบัญชีคู่โอน

  ระยะเวลารับฝาก

  • ตั้งแต่วันที่ 1-30 มิ.ย. 65

  เงื่อนไขการถอน

  • ถอนเงินเท่าใดก็ได้
  • ถอนหรือปิดบัญชีก่อนครบระยะเวลาฝากนับตั้งแต่วันที่ฝาก จำนวนเงินที่ถอนจะได้รับดอกเบี้ยในอัตราดอกเบี้ยเงินฝากประเภทเผื่อเรียกตามที่ธนาคารประกาศกำหนด ณ วันถอน

  ภาษีหัก ณ ที่จ่าย

  • บุคคลธรรมดาไม่หักภาษี ณ ที่จ่าย
  • นิติบุคคลหักภาษี ณ ที่จ่าย ตามหลักเกณฑ์ของกรมสรรพกร

  เมื่อครบระยะเวลาฝาก

  • จะโอนดอกเบี้ยและยอดเงินฝากเข้าบัญชีเผื่อเรียกที่เป็นบัญชีคู่โอนที่ผู้ฝากแจ้งไว้

  การเปิดบัญชีเงินฝาก

  คุณสมบัติ

  1. บุคคลธรรมดาอายุตั้งแต่ 7 ปีขึ้นไป
  2. นิติบุคคลทุกประเภท

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*