ด่วน ราชกิจจาฯ ประกาศ 5 รายการสินค้าที่ต้องควบคุมราคา ห้ามขายแพงเกินกำหนด

ราชกิจจาฯ เผยแพร่ ประกาศประกาศคณะกรรมการกลางว่าด้วยราคาสินค้าและบริการ เปิด 5 รายการสินค้าที่ต้องควบคุมราคาห้ามขายแพงเกินกำหนด มีผลบังคับใช้แล้ว

 

ตอนวันที่ 25 มกราคม65 ราชกิจจานุเบกษาฯ เผยแพร่ ประกาศคณะกรรมการกึ่งกลางกล่าวถึงราคาผลิตภัณฑ์และก็บริการ ฉบับที่ พุทธศักราช 2565 เรื่อง การกำหนดผลิตภัณฑ์ควบคุมเพิ่มอีก

มีรายละเอียดว่า จากที่คณะกรรมการกึ่งกลางเกี่ยวกับราคาผลิตภัณฑ์รวมทั้งบริการ ด้วยความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรี ได้ออกประกาศคณะกรรมการกึ่งกลางกล่าวถึงราคาผลิตภัณฑ์แล้วก็บริการ ฉบับที่ พุทธศักราช 2564 เรื่อง การกำหนดผลิตภัณฑ์ควบคุมเสริมเติม ระบุวันที่ 27 เดือนมกราคม พุทธศักราช 2564 ระบุผลิตภัณฑ์ควบคุม รายการ แล้วก็ประกาศคณะกรรมการกึ่งกลางเกี่ยวกับราคาผลิตภัณฑ์รวมทั้งบริการ ฉบับที่ พุทธศักราช 2564 เรื่อง การกำหนดผลิตภัณฑ์และก็บริการควบคุม ระบุวันที่ 28 เดือนมิถุนายน พุทธศักราช 2564

ระบุผลิตภัณฑ์ควบคุม ๔๖ รายการ แล้วก็บริการควบคุม ๕ รายการ ไปแล้ว นั้น โดยป้ายประกาศคณะกรรมการกึ่งกลางกล่าวถึงราคาผลิตภัณฑ์และก็บริการ ฉบับที่ ๑ พุทธศักราช ๒๕๖๔ เรื่อง การกำหนดผลิตภัณฑ์ควบคุมเพิ่ม ระบุวันที่ ๒๗ ม.ค. พุทธศักราช ๒๕๖๔ ส่งผลใช้บังคับเพียงแต่หนึ่งปี และก็คณะกรรมการกึ่งกลางเกี่ยวกับราคาผลิตภัณฑ์แล้วก็บริการ ได้ใคร่ครวญทวนการใช้อำนาจดังที่ได้กล่าวมาแล้วข้างต้นแล้ว

เห็นสมควรอาจจะรายการสินค้าควบคุม ปริมาณ รายการ ประกอบกับมีความคิดเห็นว่าเหตุการณ์แล้วก็ภาวะเศรษฐกิจ เดี๋ยวนี้จำต้องกำหนดให้ไก่ เนื้อไก่ บุหรี่ไฟฟ้า เป็นผลิตภัณฑ์ควบคุมเพิ่มอีก เพื่อดูแลคุ้มครองปกป้องการตั้งราคาซื้อ ราคาจัดจำหน่าย หรือการกำหนดข้อจำกัดและก็แนวทางปฏิบัติด้านการค้าอันไม่ยุติธรรม อาศัยอำนาจตามความลับมาตรา ๙ (๑) และก็มาตรา ๒๔ ที่พ.ร.บ.เกี่ยวกับ ราคาผลิตภัณฑ์รวมทั้งบริการ พุทธศักราช ๒๕๔๒ คณะกรรมการกึ่งกลางเกี่ยวกับราคาผลิตภัณฑ์รวมทั้งบริการด้วยความเห็นชอบ ของคณะรัฐมนตรี ก็เลยออกประกาศ ดังนี้

ข้อ ๑ ประกาศฉบับนี้ให้ใช้บังคับเป็นระยะเวลาหนึ่งปี ตั้งแต่วันประกาศในราชกิจจานุเบกษา เป็นต้นไป นอกจากจะมีการออกประกาศใหม่
ข้อ ๒ ให้ยกเลิกประกาศคณะกรรมการกึ่งกลางกล่าวถึงราคาผลิตภัณฑ์แล้วก็บริการ ฉบับที่ ๑ พุทธศักราช ๒๕๖๔ เรื่อง การกำหนดผลิตภัณฑ์ควบคุมเพิ่มอีก ระบุวันที่ ๒๗ เดือนมกราคม พุทธศักราช ๒๕๖๔
ข้อ ๓ ให้ผลิตภัณฑ์ดังนี้ เป็นผลิตภัณฑ์ควบคุม
( ๑ )
หน้ากากอนามัย
( ๒ )
ใยสังเคราะห์ Polypropylene (Spunbond ) เพื่อใช้เพื่อสำหรับในการผลิตหน้ากากอนามัย
( ๓)
สินค้าที่มีแอลกอฮอล์เป็นองค์ประกอบเพื่อสุขลักษณะสำหรับมือ
( ๔ )
เศษกระดาษ และก็กระดาษที่นำกลับมาใช้ได้อีก
( ๕ )
ไก่ เนื้อไก่


ประกาศในวันที่ ๒๕ เดือนมกราคม พุทธศักราช ๒๕๖๕
จุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ ประธานคณะกรรมการกึ่งกลางกล่าวถึงราคาผลิตภัณฑ์และก็บริการ