No Picture
ข่าวสด

กรมที่ดินเฮ ปรับปรุงงานศูนย์ราชการสะดวกประสบความสำเร็จ 76 ที่

ที่ทำการที่ดินปรับปรุงงานบริการประชาชนจนได้รับการยืนยันมาตรฐานการให้บริการของศูนย์ราชการสบาย (GECC) รายปี พ.ศ. 2564 ปริมาณ 76 ที่   เมื่อวันที่ 2 เดือนกันยายน นายนิสิต จันทร์สมวงศ์ อธิบดีกรมที่ดิน กล่าวมาว่า รัฐบาลมีนโยบายให้ทุกกระทรวง กรม รวมทั้งจังหวัด แล้วก็รัฐวิสาหกิจที่เกี่ยวโยง กำหนดให้มี ศูนย์ราชการสบาย (Government Easy Contact Center : GECC) เพื่อเป็นหน่วยงานที่ให้บริการพสกนิกรที่เน้นการดูแลเกี่ยวกับความสะดวก โดยมีมาตรฐานระบบงาน เชื่อมโยงการทำงานด้วยกัน Popza24 มอบบริการด้วยความบริสุทธิ์ใจ ให้ราษฎรได้รับความสบาย เร็วทันใจ และก็เข้าถึงง่าย ประชากรมีความพอใจต่อบริการของภาครัฐ กรมที่ดินมีหน่วยให้บริการประชาชน เป็นต้นว่า ที่ทำการที่ดินซึ่งกระจัดกระจายอยู่ทั่วทั้งประเทศปริมาณ 461 ที่ ในแต่ละปีจะให้บริการพลเมืองมากยิ่งกว่า 12 ล้านรายคิดเงินรายได้ให้กับเมืองในแต่ละปีมากยิ่งกว่า 100,000 ล้านบาท ด้วยเหตุผลดังกล่าว เพื่อผลักดันให้ที่ทำการที่ดินทุกหัวระแหงได้มีการความก้าวหน้าบริการที่มีคุณภาพ รวมทั้งสร้างความมั่นใจให้แก่พสกนิกรกรมที่ดินก็เลยได้นำแนวนโยบายของรัฐบาล และก็กระทรวงมหาดไทย มาเป็นแถวทางในการปรับแก้และก็ปรับปรุงระบบการให้บริการให้เป็นไปตามวิถีทางของศูนย์ราชการสบาย (GECC) ภายใต้วิธีการ 3 ด้าน  ด้านสถานที่ : เข้าถึงง่ายและก็สบายสำหรับการติดต่อ ไม่สร้างภาระหน้าที่แก่พลเมือง โดยมีเครื่องอำนวยความสะดวก ยกตัวอย่างเช่น มีห้องอาบน้ำสะอาด ถูกสุขลักษณะ มีทางลาดอำนวยความสะดวกสำหรับผู้ทุพพลภาพ สถานที่จอดรถพอเพียง มีศูนย์บริการข่าวสาร Free Wifi มีจุดบริการคนชรา พระสงฆ์แล้วก็ผู้ทุพพลภาพ เป็นกรณีพิเศษด้าน เจ้าหน้าที่ : มีจิตบริการ (Service Mind) การบริการมีคุณภาพ รวมทั้งมีคุณภาพ มีข้าราชการพอเพียงต่อการให้บริการราษฎร มีการจัดฝึกหัดข้าราชการ รวมทั้งมีการประเมินการกระทำงานของข้าราชการ ด้านงานที่ให้บริการ : ตอบสนองในสิ่งที่ต้องการ กรรมวิธีการขอรับบริการไม่ยุ่งยาก ไม่สลับซับซ้อน มีความง่าย รวมทั้งมีมาตรฐานสำหรับเพื่อการบริการพลเมือง ตัวอย่างเช่น การให้บริการผ่านแอปพลิเคชัน E-Qlands สำหรับเพื่อการนัดพบขึ้นทะเบียนและก็รังวัดล่วงหน้า การค้นหาประกาศออนไลน์ผ่านระบบ E–Lands Announcement มีระบบระเบียบ [email protected] สำหรับให้ราษฎรติดตามงาน แล้วก็มีมาตรฐานเวลา ที่แน่ชัด ฯลฯ กระทรวงมหาดไทย โดยกรมที่ดิน ได้สนองตอบแนวนโยบายของรัฐบาลโดยยึดพสกนิกรเป็นศูนย์กลางและก็มุ่งยกฐานะการบริการสามัญชนอย่างสม่ำเสมอ ก็เลยได้วางนโยบายให้ทุกที่ทำการที่ดินทั่วทั้งประเทศ เปลี่ยนแปลงที่ทำการไปสู่มาตรฐานศูนย์ราชการสบาย ซึ่งในปี 2564 คณะกรรมการอำนวยการ ศูนย์ราชการสบายได้มีประกาศรับสมัครรองมาตรฐานการให้บริการของศูนย์ราชการสบาย (GECC) รายปี พุทธศักราช 2564 มีที่ทำการที่ดินได้รับการยืนยันมาตรฐานฯ ปริมาณ 76 ที่ แบ่งเป็น รางวัลระดับเยี่ยม (โล่สีทองคำ) ปริมาณ 1 ที่ อย่างเช่น ที่ทำการที่ดินจ.ชลบุรีสาขาศรีราชา รางวัลระดับรุ่งโรจน์ (โล่สีเงิน) ปริมาณ 2 ที่ ตัวอย่างเช่น ที่ทำการที่ดินจ.ชลบุรีสาขาบางละมุง และก็ที่ทำการที่ดินจังหวัดเชียงใหม่ สาขาสารภี รวมทั้งรางวัลระดับฐานราก (โล่สีฟ้า) อีกปริมาณ 73 ที่ กรมที่ดิน มีความมุ่งมั่นที่จะปรับปรุงอย่างสม่ำเสมอให้ที่ทำการที่ดินอีกทั้ง 461 ที่ทั่วราชอาณาจักร ได้รับการยืนยันมาตรฐานการให้บริการของศูนย์ราชการสบาย (GECC) เพื่อมุ่งสู่ความเป็นสุดยอดด้านการบริการให้มีมาตรฐานในระดับสากล